ad ơi cho hỏi EFF cái skill nào bắn không tốn cung tên vậy . Mình tìm k có :(