Ho& ten: Lê Trung Đức
Tuổi : 23
SDT : 0966118802
id Game :leduc95