19h30 ngày 13/3/2018 (7h30 tối )
Admin sẽ xuất hiện ở lorencia sv 1.
Anh em hãy nhanh tay nhất để có thể mua được ngọc với giá trị = 1 zen
Bao gồm:
- Bless
- Soul
- Chaos
- Life
- Đá nguyên tố

BQT mu xin báo trước để anh em thu xếp tham gia Event

View more latest threads same category: